Nasz Profesjonalny katalog firm oferuje:

  • przejrzystą prezentację Twojej firmy
  • efektywną formę reklamy docierającą do dużej liczby klientów
  • dodatkowe możliwości promocji w naszym serwisie

Nie dodałeś jeszcze wpisu ? dodaj wpis

 

Regulamin

 

Regulamin

1. Definicje

1. Katalog Firm 24– portal internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.Katalogfirm-24.pl

2. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu Katalog Firm.

3. Strony umowy – w niniejszych OWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno.

4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe

2. Zawarcie umowy i rejestracja w serwisie

1. Wpis w Katalogu Firm 24 odbywa się poprzez  wpisanie  swoich  danych  firmy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.Katalogfirm-24.pl w zakresie umożliwionym przez Usługodawcę albo poprzez podanie danych firmy konsultantowi telefonicznemu Usługodawcy, każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych które sa w bazie danych i poprawiania ich 

2. Zawarcie umowy o wpis do Katalogu Firm 24, następuje  poprzez  wpisanie się na portal katalogu poprzez wpisanie danych 

3. Kontrahent otrzymuje fakturę VAT z tytułu zarejestrowania danych firmy w Katalogu Firm 24 na czas określony przez strony. Cena za wpis jest zależna od czasu trwania umowy a także wybranych usług dodatkowych.

3.1  Kontrahent po otrzymaniu zamówienia od odbiorcy i opłaceniu go, zgodnie z dyspozycją powinien odesłać komplet dokumentów do nadawcy, po zarejestrowaniu dokumentów zwrotnych w naszym systemie zostaje wystawiona Faktura VAT i wysłana do zamawiającego.

4. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu publikacji opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

5. Przed końcem okresu publikacji Usługodawca skontaktuje się z Kontrahentem w celu potwierdzenia chęci kontynuacji.

6. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

7. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

8. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w Katalogu Firm 24 informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

9. Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 10 dni roboczych i zwrotu poniesionych kosztów względem usługi


3. Opłaty, okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla klienta jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

3. Pierwszy rok na naszym portalu jest gratis, po roku wpis jest juz płatny ustalanym z każdym  klientem z osobna

4. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Kontrahenta ogłoszeń, ani za przerwy w funkcjonowaniu Katalogu Firm 24, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Katalogu Firm 24 przez Kontrahenta a także przez osoby trzecie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do Katalogu Firm 24 w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

4. Usługodawca upoważniony jest do usunięcia z Katalogu Firm pod adresem wpisu, który zawiera jakiekolwiek odesłania lub treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
W przypadku usunięcia wpisu przez Usługodawcę na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi Kontrahentowi.

5. Serwis internetowy Katalog Firm 24 i w tym wszystkie wpisy zamieszczone w nim od daty umieszczenia i zarejestrowania ich stają się własnością Usługodawcy.

6. W przypadku niedostępności Katalogu Firm 24 przekraczającej 48 godzin, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Kontrahenta w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.

8. Katalogfirm-24   nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez klientów

9. Usługobiorca w razie rezygnacji z usługi ( darmowy rok )  zobowiązany jest do wypowiedzenia swojej reklamy na naszym portalu pisemnie, nie później niż 3 dni przed zakończeniem wpisu, w przeciwnym razie umowę uważamy za wiążącą i kontaktujemy się celem ustalenia warunków dalszej kontyuacji reklamy

5. Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji  jest możliwe zgodnie z ustawa czyli w terminie do 10 dni roboczych 

2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy,  jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

6. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.

2. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

3. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszym regulaminie. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

5. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do Katalogu Firm na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.

7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

8. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

9. Usługodawca zabrania kopiowania danych z serwisu www.katalogfirm-24.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych OWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

 

 

 

Ostatnio dodane firmy:


  Schowek (0)